Klubbhåndboka for Lierne IL fotball

Nedenfor følger Klubbhåndboka for Lierne IL fotball, endret av styret fra 01.01.13

 KLUBBHÅNDBOK

FOR LIERNE IL FOTBALL

 

Revidert av styret i Lierne IL fotball 10. desember 2012, med virkning fra 01.01.13.

 

KLUBBHÅNDBOK:

 1. Innledning

Klubbhåndboken er godkjent av årsmøtet i Lierne IL 19.januar 2011, og revideres av styret i Lierne IL fotball ved behov.

Dokumentet SKAL være kjent for alle ledere og trenere i Lierne IL fotball f.o.m. sesongen 2011.

 

 2. Klubbens visjon

Klubbens visjon er «Fotball for alle som vil, på det nivå hver enkelt ønsker»

 

 3. NFF’s verdier for barnefotballen (gjelder også for Lierne IL fotball):

a) Fotball for alle

b) Trygghet – Mestring – Trivsel

c) Fair play

 4. Klubbens hovedmålsetting

  1. Nedslagsfelt er Nordli og Sørli fra 7-10 år, Nordli, Sørli og Frostviken fra 11-12 år, Nordli, Sørli, Frostviken og Røyrvik fra 13-16 år.

  2. Klubben skal stille med å mange lag i Grenseliret, fra Nordli og Sørli, som det til enhver tid er interesse for blant målgruppen.

  3. Klubben skal stille med så mange lag i kretsserie, aldersbestemte lag, som det til enhver tid er interesse for blant målgruppen.

  4. Klubben bør ha et seniorlag minst i den til enhver tid laveste divisjon i kretsseriesystemet, med hovedvekten av spillere fra Nordli, Sørli, Frostviken og Røyrvik.

 

5. Organisering

  1. Lierne IL ble stiftet 08.12.2008, og er i første omgang en overbygging av, og opprettet av, h.h.v. Nordli IL, Sørli IL og Tunnsjø IL.

* Alle som spiller fotball i kretsserien for Lierne IL fotball skal være medlem av Lierne IL. Alle som skal spille på kretsserielag eller delta på cuper, skal være med på Grenselirtreningene (eller jentetreningene) i tillegg. Dette p.g.a at treningene, spesielt i de yngste klassene, må skje nært hjemstedet p.g.a. avstandene.

* Alle som deltar på Grenseliret for Nordli eller Sørli, skal være medlem av Lierne IL.

 1.  
  1. Lierne IL fotball er en undergruppe til Lierne IL. Årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan behandles på årsmøtet i Lierne IL i januar hvert år.

  2. Utvalgstruktur

   1. Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgt for to år av gangen, men slik at halvparten er på valg hvert år. Styremedlemmene består av leder, nestleder, sekretær, leder i juniorkomiteen og styremedlem.

   2. Seniorkomite eller trimkomite (3-5 medlemmer)

   3. Juniorkomite (3-5 medlemmer)

   4. Banesjef (banekomite)

   5. Dommerkontakt

   6. Kiosksjef (kioskkomite)

   7. Trenerkoordinator

   8. Utdanningskontakt

   9. Andre funksjoner etter behov

   10. Kasserer (engasjeres utenfra)

   11. Revisor (velges av årsmøtet)

 

 6. Økonomiske forhold

  1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i Lierne IL.

  2. Treningsavgift for seniorspillerne fastsettes av Seniorkomiteen eller trimkomiteen innenfor den økonomiske rammen som gis av styret.

  3. Forsikringsordning

   1. NIF Barneidrettsforsikring gjelder opp t.o.m. 12 år.

   2. NFF Lagsforsikring gjelder f.o.m. 13 år. ALLE spillere skal registreres f.o.m. 13 år.

  4. Cupdeltagelse godkjennes av styret. Evt. egen økonomikomite kan oppnevnes

  5. Dugnader tas på seg av styret.

  6. Leder i Lierne IL fotball har anvisningsmyndighet. (se pkt. 9 c)

 

 7. Klubbens anlegg (infrastruktur)

  1. Gressbane Hegglund (Oldernes) Eies p.t. av Lierne IL.

  2. Kiosk, to lagerbygg og toalett på Hegglund.

  3. Tilgang til Lierne kommunes grusbaner ved h.h.v. Stortangen og Sørli skoler. Samt Frostviken FF’s gressbane på Gäddede.

  4. Tilgang til Idrettshall i Nordli og Volleyballhall i Sørli.

  5. Treningstider søkes om og fastsettes av styret.

 

 8. Klubbens målgrupper (retningslinjer og rammebetingelser)

  1. Barnefotball 6-10 år: Egne jentetreninger h.h.v. I Nordli og Sørli for 1.-4.klasse. TINE fotballskole 1-7.klasse. Grenselirtreninger for 2.-4.klasse i h.h.v Nordli og Sørli. Deltagelse på Kippermocupen i Mosjøen for 9-10 åringer (primært småsøsken til eldre spillere) og på Bend It-cup på Egge for 8-10 åringer.

Treningstider: Mars – September, minus juli måned.

 

 1.  
  1. Barnefotball 11-12 år: Grenselirtreninger for 5.-7.klasse i h.h.v. Nordli og Sørli. Egne treninger for G 12 og J 12-lagene. Alle skal spille like mye. Kretsserielag, Kippermocup, Storsjøcup.

Treningstider: Februar – september, minus juli måned.

 

 1.  
  1. Ungdomsfotball 13-14 år: Grenselirtreninger for 5.-7.klasse i h.h.v. Nordli og Sørli. Egne treninger for G 14/J 14 -lag. Evt. G 13/J13-lag. En viss form for differansiering i forhold til treningsoppmøte, holdninger m.m. Kretsserielag, Kippermocup, Storsjøcup, og evt. Norway cup de årene vi har kvalitative og kvantitative årskull. Hvis det er nok spillere kan laget deles opp slik at de som har ambisjoner (og som trenger riktig utvikling) spiller på ett lag, mens de som er med fordi de ønsker å spille fotball p.g.a. det sosiale samholdet kan spille på det andre laget.

Treningstider: Januar – oktober.

 

 1.  
  1. Ungdomsfotball 15-16 år: Grenselirtreninger for 8.-10.klasse i h.h.v. Nordli og Sørli. Egne treninger for G 16 -lag. Mere differnsiering i forhold til treningsoppmøte og holdninger. Kretsserielag og Storsjøcup. Evt. Norway Cup.

Treningstider: Januar – oktober.

 

 1.  
  1. Ungdomsfotball 17-19 år: Intet eget tilbud i Lierne IL. Tilbud gis enten gjennom Seniorlaget eller ved overgang til klubb på skolested (Grong, Namsos, Steinkjer e.a.)

 

 1.  
  1. Voksenfotball: Eget herrelag hvert år. Stabilisering i 5.divisjonen. Kun seniorlaget skal kunne ha spillere utenfor nedslagsfeltet. Trimtilbud gis f.o.m. 9.klasse.

 

 1.  
  1. Generelt: Hospitering på lag i høyere aldersklasse: Kun unntaksvis. Behandles av styret etter innstilling fra Trenerkoordinator og jr. komite.

 

 1.  
  1. Forhold til andre idretter i idrettslaget: Lierne IL fotball skal oppfordre til at spillere i alderen 6-16 år også skal kunne drive på med andre idretter, og stimulere til allsidighet. I november og desember t.o.m. 1.juledag skal ikke Lierne IL fotball tilby fotballaktivitet for aldersgruppen 6-14 år.

 

 9 Lagsstrukturer

  1. Organisering av kretsserielagene i f.h.t. støtteapparat

   1. To trenere, hvorav en er hovedansvarlig, samt en reserve.

   2. De samme er lagledere, med en hovedansvarlig.

   3. En oppmann på hvert lag, som også er miljøkontakt.

   4. Foreldre rullerer på å være kampvert på hjemmekampene

   5. Ett foreldrepar har ansvaret for banemerking til hjemmekampene for hvert halvår.

   6. Foreldre rullerer på å være kioskvakt

   7. Spillerkontrakt kan inngås for talenter f.o.m. 15 år, i samråd med foreldre.

   8. Fri ressurs (ressursbank)

  2. Spiller- og foreldremøter h.h.v. i januar, april, juni. Avslutningskveld i oktober/november.

  3. Økonomi. All økonomi skal gå via Lierne IL fotballs kasserer, men Senior- og juniorkomiteen kan få egne delbudsjett. Kun leder har anvisningsmyndighet.(Nestleder ved leders inhabilitet) Lederne i h.h.v. Junior- og seniorkomiteen, banesjef, kiosksjef, trenerkoordinator, utdanningskontakt og dommerkontakt har attestasjonsmyndighet.

  4. Lierne IL fotball utarbeider handlingsplan og budsjett for påfølgende år, som vedtas av årsmøtet.

 10, Kompetanse/Utdanning (krav til ønsket kompetanse)

  1. Sportslig og administrativ kompetanse skal prioriteres årlig.

  2. Minst 40 % av styret bør ha kurset Fotball-leder II, og/eller god realkompetanse

  3. Medlemmene i h.h.v. fotballstyret og Juniorkomiteen bør ha kveldskurs i Fotballedelse.

  4. Trenere på herrelag, og G 16 bør primært være Trener II. Trenere på G 14/J 14 samt G 13/J13 bør være Trener II, men med minst to delkurs av Trener II-utdanningen.. Trenere på G 12/J 12 må ha minst Trener I/Aktivitetslederkurs.

  5. Dommere: Klubben bør ha minst 4 aktive rekrutteringsdommere til enhver tid, samt 5-10 aktive klubbdommere

  6. Oppmenn: Oppmenn skal ha 2 timers lokalt Oppmannskurs og bør 2 timers årlig idrettsskadekurs.

  7. Trenere: Alle trenere skal ha minst 2 timers årlig idrettsskadekurs.

 11. Utstyr/drakter

  1. Overordnet: Alle lagene skal ha minst ett komplett sett drakter i riktig størrelser, samt (tilgang til) ett sett reservedrakter i riktig størrelse.

  2. Spillertrøyer

   1. Klubbdrakten er sort trøye, sort bukse og sorte strømper

   2. Reservedrakten er lilla trøye, hvit bukse og røde strømper

  3. Overtrekksdrakter: Lyse blå

  4. Lagsutstyr: Alle lag skal ha egen medisinkoffert, oppvarmingsballer, kampballer.

 12. Oppstart av nye lag

  1. Styret melder på lag i forhold til innmeldt interesse under den årlige kartleggingen ved årsskiftet.

  2. Første møte med klubben: Spiller- og foreldremøte i januar.

  3. Lagets første trening. Styrets leder og/eller leder i juniorkomiteen, samt trenerkoordinagtor, deltar på den første treningen for nye lag.

  4. Oppfølging av laget. Lagets trener/-e har ansvaret, Kan søke bestand fra Trenerkoordinator.

 13. Fair Play

  1. Lierne IL fotballs aktivitet både på og utenfor banen skal gjennomsyres av Fair play.

  2. Holdningskontrakter. Alle spillere på kretsserielag skal ha underskrevet Fair-play-kontrakt i 2 eks, sammen med foresatte, og beholde ett eks selv. Lagets eksemplar innsamles og beholdes av oppmann til sesongen er ferdig. Innleveres styreleder ved sesongslutt.

  3. For spillere. Se pkt. b.

  4. For trenere/ledere. Disse skal gå foran som gode eksempel.

  5. For foreldre/foresatte

   1. Foreldrevettregler. Alle foreldre skal årlig få utdelt en kopi av foreldrevettreglene. Gjennomgås på det første Spiller- og foreldremøte i januar hvert år.

  6. Sanksjoner ved brudd på retningslinjer. Brudd på retningslinjene behandles av styret i Lierne IL fotball innen to uker etter at brudd er oppdaget/meldt.

 15. Arrangement

  1. Klubbens egen cup. Li-cup ?

  2. Felles reisecup: All cupdeltagelse organiseres gjennom Lierne IL fotball.

  3. Fotballskole. Lierne IL fotball skal årlige arrangeres TINE fotballskole for 1.-7.klasse, med spesiell oppfølging av de to yngste klassene.

  4. Årsavslutning. Avholdes hvert år i oktober/november.

 16, Merkeprøver

  1. Minimerket. Alle i alderen 6-10 år skal ha minst et forsøk årlig på å ta h.h.v. Minimerke I og Minimerke II. Gjennomføres på jentetreningene ultimo august, og på Grenselirtreningene første halvdel av september.

  2. Teknikkmerket. Alle i alderen 11-16 år skal ha minst tre forsøk årlig på å ta teknikkmerkene, juni og september hvert år.

  3. Grenselirtreningen første halvdel av september skal inneha disse øvelsene.

 17, Kommunikasjon/Informasjon/Arkivering

  1. Klubbens postadresse er lederens adresse.

  2. Li-Nytt nyttes både til ekstern og intern informasjon.

  3. Hjemmeside til intern informasjon: www.lierne-il.no

   1. Hovedside. Ansvar: leder. Lederne i h.h.v. Junior- og seniorkomiteen/trimkomite skal ha tilgang. Oppmenn kan ha tilgang.

   2. Lagssider. Ansvar: h.h.v. Lederne i Junior- og seniorkomiteen/timkomite, samt oppmenn på de respektive lag.

  4. Arkiv i permer med skilleark. Leder ansvarlig.

  5. Facebook?

  6. Bruk av SMS kun i hastesaker.

  7. Ekstern info. ellers. Mediekontakt?

 

 18, Annet

 

 

Nordli, den 31.desember 2012

Karl Audun Fagerli

leder Lierne IL fotball