Informasjon fra Lierne IL, Fotball

Det er vedtatt at forbudet for kultur- og idrettsarrangementer og andre arrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering. Innen 1. mai vil regjeringen ta stilling til arrangementer i sommer og hva som vil være lov.

Det vil si at det dessverre ikke er mulig å starte opp med kamper og turneringen før tidligst 15. juni. Det betyr at det ikke vil bli noen kamper gjennomført på vårsesongen. Vi oppdater med ny informasjon når vi vet mer.

Hva vil dette bety for oss i Lierne fotball?

Treninger i regi av klubb
Styret har bestemt at all trening er avlyst inntil videre og vil komme med ny informasjon den 5. mai. Det betyr at vi ikke kommer å starte opp med treninger nå. Vi har spillere og trenere i Sverige og de har per dags dato ikke mulighet å komme over grensen. Før treninger kan startes opp skal det også utarbeides egen regler for treninger og anlegg osv i Lierne. Dette er ikke på plass enn. Vi skal også ha med regler som NFF i samråd med Helsedepartementet har utarbeidet. Det er strenge regler for å fortsatt kunne møtes, det gjelder også for å trene. Disse reglene skal også følges ved egentrening.

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane – både egeninitiert og klubborganisert

  • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
  • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
  • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
  • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.
  • Ikke ta på ballen med hendene.
  • Unngå heading.
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.
  • Felles garderober skal ikke benyttes.
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Egentrening
Trenere til å motivere til egentrening i de kommunikasjonskanaler de har med dere spillere og foresatte. Det kan i denne perioden være bestemt for eksempel felles hvilken egentrening som skal gjøres i løpet av hver uke og hvordan den skal dokumenteres. Det er viktig at vi står «Sammen som et lag, men på hver sin plass».
Viktig at dere spillere er motivert til å gjøre en egeninnsats for å holde kondisjon og at dere aktivisere dere med ulike fotballøvelser. Dere kan hente tips fra blant annet her:

https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=4867817&free=1

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/tips-til-aktiviteter/

Forsikring
NFF har bestemt å utvide fotball forsikringen i denne perioden til å også gjelde egentrening. Det er en forutsetning at man er medlem i klubb, i dette tilfelle i Lierne IL. Så ber om at dere ser til at dere har betalt medlemskap.

Storsjöcup
Storsjöcupen skal i utgangspunktet gjennomføres i uke 27. Styret for Storsjöcupen vil ta avgjørelse på om det skal gjennomføres den 15. mai. Lierne fotball har bestemt at vi avventer avgjørelse om deltagelse fram til 15. mai og/eller om det kommer annen informasjon fra Regjering eller Storting. Fristen for betaling inn til Storsjöcup ble utsatt pga Coronaviruset. Dermed har Lierne IL kun betalt inn lagsavgiften. Det betyr at spillerne vil få tilbake sine penger, hvis det ikke blir noen deltagelse i år.

Grenselir
Det er ikke gjennomført noen påmelding til grenselir og treninger har ikke startet opp. Datoer for vår og høst var satt til 10. mai, 7. juni, 22.august, 13.september. Hva som vil skje med disse datoer, om det blir gjennomført kampdager og hvor mange kampdag og hvor, vil det komme egen informasjon om ved et senere tidspunkt. Det er per dags dato ikke avklart enn.

 

Til slutt

Lierne fotball er klar over at situasjonen ikke er ideell, og ber derfor om deres tålmodighet. Vi håper vi snart får treffes til en mer normal hverdag som gjør at vi kan holde på med det som de fleste av oss har et stort interesse for og elsker – Å få spille fotball sammen.

Hilsen styret i Lierne fotball
v/Madelene Odelberg